හොදින් පැසුනු කොමඩු ගෙඩියක් තෝරාගැනීම Choosing a well-ripened watermelon ගෙවතු වගාව කාබනික komadu

Share this & earn $10
agriculture nihal ranasingha
Published at : 21 Oct 2020
5390 views
405
6

I am practically an organic farmer. My Channel aims to provide you with the knowledge I have learned in practice on how to grow vegetables in the home without the use of poison, and to give you the knowledge I have learned about flowering, fruit and tree planting and planting. Thanks for visiting the face book page. The link on the page https://www.facebook.com/Agriculture-nihal-ranasingha-320154965355377/?modal=admin_todo_tour
මා ප්‍රායෝගිකවම කාබනික ගොවිතැනේ නිරතවන ගොවියෙක්වෙමි. වසවිසින් තොරව නිවසේ මුලුතැන්ගෙට අවස්‍ය කරන ‍එලවලු වර්ග නිවසේම හදාගැනීමට අවස්‍ය කරන දැනම ඔබවෙත ලබාදීම හා මල්, පලතුරු අතු පැලකිරිම, ශාක බද්ද කිරිම ,සම්බන්දව මා ප්‍රායෝගිකව ලබාගත් දැනුම ඔබවෙත ලබාදිම මගේ චනල්එකේ අරමුනයි. ‍‍‍මේ මගේ fb පේජ් එකේ ලින්ක් එක https://www.facebook.com/Agriculture-nihal-ranasingha-320154965355377/?modal=admin_todo_tour
ඔබට අවස්‍ය කරන විඩියෝ කිහිපයක ලින්ක්
පස ජීවානුහරනය
https://www.youtube.com/watch?v=hyvWPDoly7c&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=c6NsXAhg4dw
https://www.youtube.com/watch?v=C1Teny_OXFQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CpyFuQQRaIc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G4bYU6xSUQo
බීජ තවන්කිරිම
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%A2+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8

#nihalRanasingha#Agriculture#Homegardening
Home GardeningOrganic GrowingOrganic Gardening

How the killing of innocent Nigerians by the dreaded SARS was brought to an END ❌‼️🇳🇬

How the killing of innocent Nigerians by the dreaded SARS was brought to an END ❌‼️🇳🇬

"MI GENTE" - J Balvin Dance | Matt Steffanina ft Josh Killacky

"MI GENTE" - J Balvin Dance | Matt Steffanina ft Josh Killacky

Faux White Marble Using Epoxy | Kit 1

Faux White Marble Using Epoxy | Kit 1

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own (Jess Glynne cover)

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own (Jess Glynne cover)

Past Perfect Continuous Tense | Tenses English Grammar | Part 8 | Must know rules | for Bank PO |

Past Perfect Continuous Tense | Tenses English Grammar | Part 8 | Must know rules | for Bank PO |

Group of workers device ways of recycling wine and beer bottles to make wine and glasses in Kilifi

Group of workers device ways of recycling wine and beer bottles to make wine and glasses in Kilifi

Methods Of Dance (Remastered 2003)

Methods Of Dance (Remastered 2003)

OG.ANA VOID SPIRIT - 40K GOLD LEAD - DOTA 2 7.27 GAMEPLAY

OG.ANA VOID SPIRIT - 40K GOLD LEAD - DOTA 2 7.27 GAMEPLAY

Bryson Tiller - Patient ft. Che Ecru

Bryson Tiller - Patient ft. Che Ecru

What Is The Difference Between A Gross Sales And A Net Sales?

What Is The Difference Between A Gross Sales And A Net Sales?

10 Adorable Paper Crafts

10 Adorable Paper Crafts

CHVRCHES - Bury It in the Live Lounge

CHVRCHES - Bury It in the Live Lounge

Little Observed Physical Law...

Little Observed Physical Law...

Crystal Radio Sets from 1920s & 1930s

Crystal Radio Sets from 1920s & 1930s

Marty Brown - Every Now and Then

Marty Brown - Every Now and Then

HOW TO FIX PS4 GLITCH APPEAR OFFLINE GLITCH *READ DESCRIPTION*

HOW TO FIX PS4 GLITCH APPEAR OFFLINE GLITCH *READ DESCRIPTION*

Leaked Email from Elon Musk Shows Urges Employees To Scale Up Production

Leaked Email from Elon Musk Shows Urges Employees To Scale Up Production

COVID Long Haulers - Discussion With Dr. Bruce Patterson

COVID Long Haulers - Discussion With Dr. Bruce Patterson

Ultimate Pokemon GO Tip - Why You Need To Put More Concentration On Your Trainer XP!

Ultimate Pokemon GO Tip - Why You Need To Put More Concentration On Your Trainer XP!

SURVIVE ALL SORTS OF DISASTERS in ROBLOX / NATURAL DISASTER SURVIVAL MINIGAMES

SURVIVE ALL SORTS OF DISASTERS in ROBLOX / NATURAL DISASTER SURVIVAL MINIGAMES

As I Lay Dying - "Confined" Live in Europe 2018

As I Lay Dying - "Confined" Live in Europe 2018

Gabriel's Oboe + Nella Fantasia (Sumi Jo) : Montage

Gabriel's Oboe + Nella Fantasia (Sumi Jo) : Montage

The Four Undeniable Facts About Jesus Christ   His Tomb

The Four Undeniable Facts About Jesus Christ His Tomb

Color Your Days (그려본다) (내가 그린 그림)

Color Your Days (그려본다) (내가 그린 그림)

Top 10 Controversial TV Moments of the 2000s

Top 10 Controversial TV Moments of the 2000s

RISE - Opening Ceremony Presented by Mastercard | Finals | 2018 World Championship

RISE - Opening Ceremony Presented by Mastercard | Finals | 2018 World Championship

"LOW HP" STILL THE BEST OF BEST ✅

"LOW HP" STILL THE BEST OF BEST ✅

How to tell the time

How to tell the time

Jerrod Murray | The Politest Confession of a Murderer

Jerrod Murray | The Politest Confession of a Murderer

Ally Cupcake Burnett We would've been broken lyrics

Ally Cupcake Burnett We would've been broken lyrics

𝓭𝓮𝓶𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓵𝓹𝓱𝓪 𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 (1/?) ❤️ (𝓖𝓛𝓜𝓜)

𝓭𝓮𝓶𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓵𝓹𝓱𝓪 𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 (1/?) ❤️ (𝓖𝓛𝓜𝓜)

Post Malone - Circles (Red Vertical)

Post Malone - Circles (Red Vertical)

The Chainsmokers - Something Just Like This (J.Fla & Lawrence Park Cover Sync)

The Chainsmokers - Something Just Like This (J.Fla & Lawrence Park Cover Sync)

Fear Factory - Replica

Fear Factory - Replica

Aerobic cu Rely la TvArad

Aerobic cu Rely la TvArad

"...a fascinating question."

"...a fascinating question."

Shirley Temple- Young People 1940 (Colorized)

Shirley Temple- Young People 1940 (Colorized)

Little Mix- power (original) GLMV

Little Mix- power (original) GLMV

When You See THIS, It's Narcissism, Guaranteed

When You See THIS, It's Narcissism, Guaranteed

UFO spotted over Aurora!

UFO spotted over Aurora!

Bitcoin blijft vlak & Ethereum loopt vast - Of valt het toch mee? #ethereum #investeren #crypto #BTC

Bitcoin blijft vlak & Ethereum loopt vast - Of valt het toch mee? #ethereum #investeren #crypto #BTC

Moranbong Band - We cannot live apart from His bosom (그 품 떠나 못살아)

Moranbong Band - We cannot live apart from His bosom (그 품 떠나 못살아)

The Toilet (Minecraft Animation) - ToberFilm

The Toilet (Minecraft Animation) - ToberFilm

cute songs to help you cope with anxiety

cute songs to help you cope with anxiety

10 HOURS BROWN NOISE Noise Blocker for Sleep, Study, Tinnitus , insomnia

10 HOURS BROWN NOISE Noise Blocker for Sleep, Study, Tinnitus , insomnia

Time and Effort Will Make You a Better Person | Joe Rogan and CT Fletcher

Time and Effort Will Make You a Better Person | Joe Rogan and CT Fletcher

APUSH Review: Key Concept 4.1, revised 2015 (most up-to-date version)

APUSH Review: Key Concept 4.1, revised 2015 (most up-to-date version)

Forty Second Silent Live Stream P-2

Forty Second Silent Live Stream P-2

You Are Able (Lyric Video) – from One Rainy Night (Live) by Crossroads Music

You Are Able (Lyric Video) – from One Rainy Night (Live) by Crossroads Music